Get inspired

Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Search

 • Geen producten in het winkelwagentje.
 • Geen producten in het winkelwagentje.

Algemene voorwaarden By Elske Skincare

By Elske Skincare
Franseweg 73, 3921DG Elst (Ut)

E-mailadres: info@By-elske.com
KvK-nummer:
80143865
Btw-identificatienummer:
NL003397024B93

Geen bezoek adres

Artikel 1– Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en andere diensten overeengekomen tussen de klant en By Elske Skincare.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
 3. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.Indien By Elske Skincare gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden By Elske Skincare niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o De prijs inclusief belastingen;

o De eventuele kosten van aflevering;

o De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen By Elske Skincare de prijs garandeert;

o De manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen van de betaling
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt By Elske Skincare onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Overeenkomsten die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn verstoord voordat betaling voltooid is zijn onvolledig en producten zullen niet worden geleverd. By Elske Skincare zal echter trachten contact op te nemen met de klant om de betaling te voltooien zodat de overeenkomst voltooid kan worden en producten geleverd kunnen worden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft By Elske Skincare passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal By Elske Skincare daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 4. Verzending

 1. By Elske Skincare zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verwerken van bestellingen van producten.
 2. De producten worden bezorgd op het adres dat de klant aan By Elske Skincare heeft opgegeven
 3. By Elske Skincare zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen verzenden in de volgorde waarin ze zijn ontvangen
 4. Indien de bezorging vertraging ondervind of indien een bestelling niet, dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo snel mogelijk bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In het geval van ontbinding zoals hierboven beschreven zal By Elske Skincare het bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijke binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen
 6. De op de website aangegeven leveringstermijn geldt slechts bij benadering en er bestaat geen recht op schadevergoeding indien de daadwerkelijke levering langer duurt.
 7. Indien By Elske Skincare een product levert dat afwijkt van het bestelde artikel, of indien het product beschadigd is, dient de klant By Elske Skincare hiervan binnen 48 uur na ontvangst van het product op de hoogte te stellen. By Elske Skincare zal de aankoopprijs terugbetalen of het juiste product opnieuw verzenden wanneer het artikel word geretourneerd.

Artikel 5. Retourneren

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
 2. De klant dient het het product met alle geleverde toebehoren ongeopend en in de originele staat en verpakking aan By Elske Skincare retourneren, de kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.
 3. By Elske Skincare zal het door de klant betaalde bedrag voor het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen.
×